Profi DJ

Mindegy, hogy milyen zenei stílust játszol és hogy melyik gyártó dj eszköze mellett tetted le a voksod, üzletünkben számos világmárka közül minden dj felszerelést, kiegészítőt megtalálsz, amire egy dj-nek szüksége lehet: akár egy dj fejhallgatót, keverőt, lejátszót, kontrollert, dj szoftvert vagy egy speciális dj hordtáskát keresel.

Rendezvény

Teljes körű technikai felszerelésben gondolkodsz esemény helyszínedre (legyen az étterem, kávézó, bár, kocsma vagy klub) vagy a következő rendezvényedre? Áruházunkban mindet megtalálsz legyen szó egy kisebb házibuliról, céges partiról, esküvőről. Szakértő tanácsokkal segítünk konferenciák, óvodák és iskola ünnepélyek vagy akár épülethangosítások tervezésénél.

Stúdió eszközök

Zenét írsz, mixelsz vagy podcastolsz? Jó helyen jársz, ha munkádhoz új eszközt vásárolnál! Webshopunk kínálatában válogathatsz a midi billentyűzetek, stúdió fejhallgatók és stúdió mikrofonok, a hangkártyák, profi monitor hangalak széles választékából.

Kiemelt ajánlataink

Nyereményjáték szabályzat

 

1. Általános információk

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a DJ Store Professional Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31. cégjegyzékszám: 01-09-991975, adószám: 24132983-2-43) mint a nyereményjátékok szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a DJ Store Facebook üzenőfali nyereményjátékaira vonatkozóan.

A szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett Játékok nem tartoznak a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Játékok függetlenek a Facebooktól, a Facebook nem támogatja, nem vesz részt benne.

Jelen játékszabályzat hatálya a szervező által meghirdetett játékokra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (továbbiakban: Játékos) akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékokban, és mindenkire, aki a Játékokkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékokban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.
Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékokban nem jogosult részt venni. Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékokból kizárni.

2. Játék feltételek

A Szervező a DJ Store Facebook oldalon (https://www.facebook.com/djstore.hu) játékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett időtartam és szabályok szerint. A felhasználóknak lehetősége van a játékra felhívó bejegyzés alatt megírni kommentben a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt, a felhívó posztban feltett kérdésre adott válaszukat. Ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban, egyúttal a kommenteléssel elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat.

Minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre a nyereményjáték időtartama. Akik a játékszabályzatnak és a játékfelhívásnak megfelelő kommentben jelentkeztek a nyereményjátékra részt vesznek a sorsoláson, melyen a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest sorsol a Szervező a játék időtartamának lejárta után.

Nyeremény:

A nyeremények minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerülnek kihirdetésre.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt, akik valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkeznek. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

3. A játék időtartama:

A játék időtartama minden esetben a felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart.

4. A nyertes kiválasztása

Azok között, akik teljesítették a felhívó posztban, illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket, Szervező a játék időtartamának leteltét követő 24 órán belül a felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, gépi sorsolással.

A nyerteseknek az eredményhirdetést követő 3 munkanapon belül jelentkezniük kell nevükkel és címükkel üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolhat a Szervező.

5. A nyeremények átvételének feltételei

A Játékosok a Játékban történő regisztrációval egy időben elfogadják, hogy a Facebook profiljukon megadott nevüket a Szervező eredményhirdetéskor közzé tegye. A Nyeremény átvételéhez a Nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel az eredményhirdetéskor megadott elérhetőségek egyikén. Amennyiben a Nyertes az 3 munkanapon belül történő kapcsolatfelvételt elmulasztja, automatikusan lemond a Nyereményéről. Ilyenkor pótnyertes hirdetésére kerül sor. A Sorsoláson 1 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertes a kisorsolás sorrendjében lép a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra történő regisztrációt követően, de még a Sorsolás időpontja előtt eltávolítja a hozzászólást, nem jelentkezik a Nyereményért a Szervezőnél, a Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. A Nyereményt a Szervező postai úton juttatja el a Nyertes számára a kapcsolatfelvétel során megadott címre. A Szervező nem vállal felelősséget a Nyertes által megadott hibás címből eredő károkért, illetve következményekért.
A Nyeremény utáni esetleges adókötelezettségek teljesítése a Szervezőt terheli. A postai kézbesítés költsége a Szervezőt terheli. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyeremények díjmentes kiszállítását a Szervező kizárólag magyarországi címre vállalja.

6. Kizárások

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a DJ Store Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:
a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban Szervező a DJ Store Facebook oldalon nyújt felvilágosítást. A Nyereményjátékon történő részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni, melyen a részvétel önkéntes és ingyenes. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A nyeremények nyertesekhez való eljuttatásának postai költségei a Szervezőt terhelik. A jelen promócióban részt vevő játékosokat személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség nem terheli, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

8. Adatkezelés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a Játékos tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt és kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy megadott személyes adatait az DJ Store Professional Kft. az adatkezelési időtartam alatt kezelje.

A Felhasználó az adatkezelési jóváhagyó nyilatkozatát bármikor korlátozás és indoklás nélkül térítésmentesen visszavonhatja az djstore@djstore.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a Facebookon megadott név és profil cím adatok közlése kötelező. Szintén az djstore@djstore.hu email címen kérhető az adatok helyesbítése, kiegészítése vagy tiltható meg azok további kezelése. Ilyen rendelkezéssel a Felhasználó egyes személyes adatai vonatkozásában külön-külön is élhet.

A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényrendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek
táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, lakcímének, esetlegesen telefonszámának Szervező részére való rendelkezésére bocsátása.

Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és a cél megvalósulásáig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A Szervező, illetve a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1- 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

9. További adatkezelési szabályok

a.) Az adatkezelő

Az adatkezelő a DJ Store Professional Kft. (1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31. cégjegyzékszám: 01-09-991975, adószám: 24132983-2-43)

b.) Az adatvédelmi felelős/tisztviselő

Az Infotv. 24. § alapján az adatkezelőnél kinevezett belső adatvédelmi felelős – a GDPR hatályba lépése után, annak 37. cikke szerinti adatvédelmi tisztviselő – elérhetősége: a 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 31. postai cím vagy az djstore@djstore.hu e-mail cím. A belső adatvédelmi felelős/adatvédelmi tisztviselő az Infotv./GDPR értelmében kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, közreműködik az érintettek jogainak biztosításában, ezért kérjük, hogy kérdéseivel, észrevételeivel forduljon az adatvédelmi felelőshöz bizalommal.

c.) Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatszolgáltatás és a Játékban történő részvétel önkéntes. Az adatkezelés célja: a Játék megszervezése és lebonyolítása, továbbá – az erre irányuló külön hozzájárulást megadó személyek körében – a Sorsolás megszervezése és lebonyolítása, továbbá a közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú küldemények küldésének lehetővé tétele. Az adatkezelés jogalapja: az érintett által a regisztráció során adott önkéntes és tájékozott hozzájárulás. A játékosok által a DJ Store Facebook oldalán megosztott tartalmat a Szervező marketing célokra
felhasználhatja.

A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a DJ Store Facebook oldalán kérhető.

10. Felelősség kizárása

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizárja a Promócióból azt a játékost, amely jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől nem követelheti.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják. A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.


DJ Store Professional Kft.

Szervező

DJ PRODUCER

Részletek

SZÓRAKOZÓHELYEK

Részletek

ISKOLÁK

Részletek

SZÁLLODÁK

Részletek

HÁZIBULIZÓK

Részletek

FITNESS

Részletek

HIVATALOK

Részletek

ÉTTERMEK

Részletek

Ti mondtátok

„A DJ Store-nál rugalmasabb, profibb, gyorsabb, segítőkészebb céget hang es fénytechnikában nem találtam a hazai piacon. Induló SPORT létesítményünkbe a legprofibb technikát szereztük be DJ Store-tól.  Segítőkészségükkel rendkívül elégedett vagyok, biztos, hogy további fejlesztéseinkhez is a DJ Store-t fogom választani. Ajánlom mindenkinek, aki profi technikát, profi kiszolgálást, segítőkész szakembereket keres.”

Sandor Marko, Oktotrade Kft, TFWG12 Sport

 

„Szívből köszönöm a támogatást, mindig, szinte azonnal és tökéletes megoldásokkal szolgált az üzlet a számomra. Gratulálok, köszönöm és bízom benne, hogy minél többen részesülhetnek ebben a professzionális partnerkezelésben a jövőben.”

Cory, Happy Gang

Náksi

"A hosszú ideje tartó személyes barátság talán kevés lenne ahhoz, hogy minden idióta ötletemmel, kérésemmel, technikai nyavajámmal hozzájuk forduljak, ha nem lennének profik, maximalisták, kedvesek, hatékonyak, viccesek, frissek és naprakészek és ne imádnák amit csinálnak.
Dehát ez van, így mindig őket hívom.... és megoldják. Századszorra is :)"

Náksi

„Büszkén vállalom, hogy hosszú évek óta vagyok a DJ Store állandó és maximálisan elégedett vásárlója. Náluk mindig korrekt áron, barátságos környezetben, családias hangulatban, és szakértői körülmények között tudtam beszerezni a munkaeszközeimet, egy sima mikrofonkábeltől kezdve egészen a komplett dj rendszerig. Ezért bátran merem ajánlani mindenkinek ezt az üzletet, akinek fontosak az általam fentebb említett ismérvek.”

DJ Miller

„BanDJ vagyok, fő állású lemezlovas. Mindennapi munkám során szükségem van a hang-, fény- és diszkótechnikai felszerelések folyamatos fejlesztésére, pótlására. Ebben számomra a DJ Store csapata az etalon, évek óta nálunk vásárolok és divatos kifejezéssel élve: 100%-os az elégedettségi indexem! :D Komolyra fordítva a szót, a DJ Store-ban megtaláltam azt a partnert, akire tényleg mindenben és mindig számíthatok. A minőség, gyorsaság, korrektség, tehát a megbízhatóság náluk szent és sérthetetlen! Én biztos, hogy a jövőben is a DJ Store csapatával fogok együttműködni!”

BanDJ

Szeretem a DJ Store csapatát, mert szinte azonnal válaszolnak az e-mailemre, visszaigazolják a megrendelést és az árut a megbeszélt időpontban mindig átvehettem. Korrektek, precízek, felkészültek. A DJ Store-t ajánlom mindazoknak, akik erre a pályára szeretnének lépni, hiszen a termékek mellett az eszközökről elméleti tájékoztatást is megkapják, nyugodtan kérdezhetnek a felkészült DJ Store csapattól. 

DJ Smash, Szalmás Gábor, SMASH EVENT KFT 

 

„Iskolánk korábban több alkalommal is vásárolt hang- és oktatástechnikai berendezéseket a DJ Store-tól. Nemcsak korrekt szakmai tanácsokat és ajánlásokat kaptunk tőlük, hanem kedvező árú termékeket is. Ezeken felül  a kivitelezésben is megbízható partnere volt az intézményünknek. Amit Gáborék megígértek az úgy lett.
Ha még sem, akkor az azt jelentette, hogy hamarabb teljesítették.”

Porkoláb Gábor, DÖK támogató pedagógus, Kispesti Kós Károly Általános Iskola

„A DJ Store heti szinten fontos része, háttere cégem életének. 15 év alatt megfordultam az összes hazai "nagy" eszköz beszerző cégnél. Közel 10 éve csak itt. Hogy miért? Egyrészt nem sok olyat tudtam kérni amire ne lett volna megoldás vagy ötlet. Másrészt korrektség, megbízhatóság, szakértelem, gyorsaság, jó ár - de amit a legjobban szeretek, hogy személyes. Itt fontos a vállalkozásom, a munkám és nem "csak" a vásárlásom.”

Budai Gergő, BudaiSound

"Esküvő Dj-ként szükségem van egy biztos technikai háttérre, hogy valóban azt nyújthassam a megrendelőimnek, amit szeretnék. Ebben nagy segítségemre van a Dj Store. Köszönöm Nektek! :)"

DJ Moha, Veres Attila

„Amikor Budán megnyílt a DJ Store, kíváncsi voltam, hogy olyan-e mint a többi hasonló bolt a városban vagy van valami plusz amiért érdemes beírni a számukat a telefonomba. Az első vizitálás sikeres volt, meggyőződtem róla, hogy a hangulatos kis boltban az "eladók" valóban értenek a szakmához, türelmesen leállnak beszélgetni a kérdezővel, ötletelnek az adott problémán, tanácsokat adnak és még a megfelelő helyre vagy személyhez tovább is küldenek ha szükséges. De, ami legfontosabb, a megnyerő modorú, halk szavú tulaj eddig mindent be tudott szerezni, mindent technikai dolgot tudott orvosolni. Ezért már évek óta ebben az üzletben vásárolok és kollégáimnak is ajánlom megoldásként a DJ Store-t.„

Lénárd Zoltán, Esküvő- kulturális rendezvényszervező, műsorvezető, lemezlovas

  • Gábor
  • Olivér

Itt vagyunk és segítünk!

djstore [kukac] djstore.hu
+36-30-357-8673 / +36 1 466 4756